Käyttöehdot

1. Yleistä

Näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”) sovelletaan MediMatcher Oy:n (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tietoverkon välityksellä toimitettavaan MediMatcher-verkkopalveluun (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelu on terveys- ja hoitoalalle kohdennettu, tietoverkon välityksellä toimitettava palvelu. Palvelu on tarkoitettu sekä työnantajien että työnhakijoiden käyttöön.

Palvelua käyttävän (jäljempänä ”Käyttäjä”) tulee tutustua huolellisesti näihin Käyttöehtoihin ennen Palvelun käyttämistä. Kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot ovat luettavissa Palvelun nettisivuilla (https://www.medimatcher.fi). Kirjautumistunnuksen luominen Palveluun on osoitus siitä, että Käyttäjä hyväksyy nämä Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä käyttäessään Palvelua. Tällöin Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille syntyy näiden Käyttöehtojen mukainen sopimus.

Nämä Käyttöehdot ovat ajantasaiset ja näitä ehtoja käytetään ensisijaisesti. Jos Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välillä on tehty erillinen Palvelun käyttöä koskeva palvelusopimus, tai Käyttäjä on hyväksynyt Palveluntarjoajan tekemän erillisen Palvelun käyttöä koskevan tarjouksen, joka sisältää näistä Käyttöehdoista poikkeavia ehtoja, kyseisen palvelusopimuksen tai tarjouksen ehtoja ei sovelleta, vaan nettisivulla olevat Käyttöehdot ovat aina ensisijaiset ja voimassa. 

2. Palvelun käyttäminen

Käyttäjällä tarkoitetaan täysivaltaista luonnollista henkilöä taikka yritys- tai yhteisörekisteriin merkittyä oikeushenkilöä, joka on saanut Palveluntarjoajalta kirjautumistunnukset Palveluun. Käyttäjä saa kirjautumistunnukset, kun Palveluntarjoaja hyväksyy Käyttäjän Palveluun luomat kirjautumistunnukset.

Käyttäjän Palveluntarjoajalle antamien tietojen tulee olla oikeat ja ajantasaiset. Käyttäjän antamien henkilötietojen tulee olla Käyttäjän omat. Väärien käyttäjätietojen antaminen tai sellaisia käyttäen Palveluun kirjautuminen on kielletty. Käyttäjä vakuuttaa antaneensa oikeat tiedot luodessaan kirjautumistunnukset Palveluun. Kirjautumistunnukset ovat käyttäjäkohtaiset.

Palvelun käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Käyttäjäkohtaisten kirjautumistunnusten luovuttaminen ja ilmaiseminen toiselle Palvelun käyttöä varten on kiellettyä. Kirjautumistunnuksia tulee käsitellä huolellisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus perua tai evätä Käyttäjältä Palvelun käyttöoikeus, jos Käyttäjä ei asiakassuhteessaan ole noudattanut näitä Käyttöehtoja.

Palvelu ja sen sisältö ovat Palveluntarjoajan omaisuutta. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle rajoitetun ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Palvelua ja sen sisältöä. Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle oikeuden katsella, muokata, ladata, tulostaa ja tallentaa tietoja Palvelussa vain Käyttäjän omaan, henkilö- tai yrityskohtaiseen ja ei-kaupalliseen tarkoitukseen.

Rajoitetun käyttöoikeuden myöntäminen ei tarkoita Palvelun ja sen sisällön omistusoikeuksien siirtymistä. Palveluntarjoaja ei myönnä Käyttäjälle mitään omistusoikeutta Palveluun tai sen sisältöön.

Palvelun käyttöoikeutta on rajoitettu seuraavasti:

(1) Palvelun sisältöä ei saa muokata millään tavoin tai jäljentää tai julkisesti näyttää, esittää tai jakaa tai muuten käyttää julkiseen tai kaupalliseen tarkoitukseen ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta;

(2) Palvelun sisällön oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Palveluntarjoajalla. Tietojen kopiointi toiselle palvelimelle tai sijaintipaikkaan julkaisua, toisintamista tai levittämistä varten, on nimenomaisesti kielletty;

(3) Palveluntarjoaja myöntää Käyttäjälle ainoastaan Käyttöehdoissa mainitut oikeudet. Käyttöehdoissa mainitut oikeudet rajoituksineen koskevat myös Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välistä asiakasviestintää, kuten sähköpostitse lähetettyä uutiskirjettä;

(4) Käyttäjän tulee säilyttää kaikissa Palvelusta lataamansa sisällön kopioissa ja tulosteissa kaikki ko. sisältöön kuuluvat tekijänoikeus- ja muut oikeuksiin liittyvät ilmoitukset.

3. Muutokset

Muutoksesta katsotaan ilmoitetun, kun tieto muutoksesta on ollut selkeästi Käyttäjän nähtävillä Palvelussa. Muutoksesta voidaan ilmoittaa myös Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa, mistä syystä tahansa, ilman ennakkoilmoitusta, korvausvelvollisuutta ja vahingonkorvausvelvollisuutta:

  • muuttaa Palvelun ulkoasua, sisältöä ja toimintoja;
  • korjata Palvelussa ilmenneitä virheitä ja puutteita;
  • poistaa käytöstä Palvelun osia, kuten Palvelun toimintoja;
  • poistaa Palvelusta mitä tahansa käyttäjän tuottamaa sisältöä;
  • rajoittaa Palvelun käyttöä;
  • keskeyttää Palvelun tarjoaminen osittain tai kokonaan.

Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjälle olennaisista, Palvelun käyttöön merkittävästi vaikuttavista muutoksista, poistoista, rajoituksista ja keskeytyksistä kohtuullisessa ajassa etukäteen.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Käyttöehtoja. Muutokset Käyttöehtoihin tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu Käyttäjälle. Käyttäjä osoittaa hyväksyvänsä muutetut Käyttöehdot jatkamalla Palvelun käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun käytölle sovittua hintaa. Palveluntarjoaja ilmoittaa hinnanmuutoksista Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään 30 päivää ennen muutosten voimaan saattamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Käyttäjän veloitukseton käyttöoikeus Palveluun maksulliseksi. Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttöoikeuden muuttumisesta maksulliseksi Käyttäjän sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon viimeistään 30 päivää ennen muutoksen voimaan saattamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä laskulla tehdystä velvoituksesta erillinen laskutuslisä.

Palveluntarjoajalla on oikeus päättää Käyttäjän käyttöoikeus Palveluun välittömästi, ilman ennakkoilmoitusta ja korvausvelvollisuutta, mikäli Käyttäjä on rikkonut näitä Käyttöehtoja.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa lopettaa Palvelun toimittaminen kokonaan. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin ilmoittamaan Palvelun toimittamisen lopettamisesta Käyttäjälle kohtuullisessa ajassa ennen lopettamista.

Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa siirtää näissä Käyttöehdoissa sille määritetyt oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle niin, että uudeksi Palveluntarjoajaksi tulee jokin toinen taho kuin MediMatcher Oy. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos Palvelu tai sen osa myydään tai muulla tavoin siirretään toiselle elinkeinonharjoittajalle.

4. Vastuut

Palveluntarjoaja ei takaa, että nettisivut toimivat keskeytyksettömästi tai virheettömästi. Palveluntarjoaja ei vastaa välittömistä eikä välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat Palvelun nettisivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palveluun toimitettujen tietojen muutoksista tai katoamisesta. Palveluntarjoaja ei vastaa kolmannen osapuolen tuottamasta tai julkaisemasta materiaalista, johon Palvelun nettisivuilta mahdollisesti on linkki. Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on kuitenkin aina enintään 10 % palvelun vuosihinnasta.

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa. Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistua siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

5. Ylivoimainen este

Käyttöehtojen mukaiset velvoitteet eivät sido Palveluntarjoajaa ja Käyttäjää sinä aikana ja siinä laajuudessa kuin sopimusvelvoitteiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä.

Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan Palveluntarjoajasta ja Käyttäjästä riippumaton, ulkopuolinen, odottamaton ja poikkeuksellinen tapahtuma, jonka seurausten välttäminen ja estäminen on osapuolten normaalien vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella.

Tällainen tapahtuma on esimerkiksi sota, yleinen liikenteen keskeytyminen, energiajakelun keskeytys tai häiriö, tietoliikennejärjestelmän häiriö, tulipalo, poikkeuksellinen luonnonilmiö tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Palveluntarjoajasta tai Käyttäjästä johtumaton syy.

6. Tietosuoja ja tietoturva

Palveluntarjoaja tallentaa Käyttäjän Palveluun syöttämät henkilötiedot henkilötietorekisteriin. Henkilötietorekisterin rekisterinpitäjänä toimii MediMatcher Oy. Henkilötietojen käsittelyyn sekä henkilötietojen suojaan sovelletaan Palveluntarjoajan tietosuojaselostetta. Tietosuojaseloste on nähtävillä Palvelussa (https://www.medimatcher.fi). Hyväksymällä nämä Käyttöehdot Käyttäjä vakuuttaa, että on lukenut ja hyväksynyt tietosuojaselosteen.

Kirjautumistunnusten ollessa käyttäjäkohtaisia, ei niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle tai käsitellä huolimattomasti siten, että Palveluun voi ko. kirjautumistunnuksilla päästä joku muu kuin niiden Käyttäjä. Käyttäjätunnusten tietojen joutuessa ulkopuolisen tietoon Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä viipymättä Palveluntarjoajalle.

Palveluntarjoajalla on tietoturvasyistä milloin tahansa oikeus edellyttää Käyttäjää vaihtamaan tämän kirjautumistunnuksien sisältämä salasana.

Käyttäjän henkilötiedot ovat luottamuksellisia. Palveluntarjoajalla on oikeus esittää Käyttäjänä olevan oikeushenkilön logo julkisena referenssinä.

Palveluntarjoaja pyrkii järjestämään Palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä.

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelun tai sen kautta lähetettyjen tai vastaanotettujen tietojen täydellistä tietoturvaa. Palveluntarjoaja ei takaa, että Palvelu tai sen kautta lähetetyt tai vastaanotetut tiedot eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

Käyttäjä vakuuttaa olevansa tietoinen, että verkkoympäristö ja verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

7. Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamaan Palveluun, mahdollisiin Palvelukohtaisiin ehtoihin ja/tai erityisehtoihin sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kaikki Käyttäjän ja Palveluntarjoajan väliset erimielisyydet ja kiistat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse.

Jos Palveluntarjoaja ja Käyttäjä eivät keskinäisissä neuvotteluissa pääse yhteisymmärrykseen erimielisyydestä, ratkaistaan kiista pääsääntöisesti ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. Poikkeuksena tekijänoikeutta koskevat kiistat, joissa asian ratkaisee ensimmäisenä oikeusasteena markkinaoikeus.

Kuluttajakäyttäjä voi tietyin edellytyksin pyytää kiistaan kuluttajariitalautakunnan ratkaisusuositusta (https://www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/).